Allmänna försäljningsvillkor

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Priser och frakt

Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. IT-Hantverkarna äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering.

IT-Hantverkarnas priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av IT-Hantverkarna.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. I det fall kunden ansvarar för att hämta ut produkter men underlåter att lösa ut paket, debiteras detta separat.

3. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning erläggs genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på IT-Hantverkarnas bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har IT-Hantverkarna rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

IT-Hantverkarna tar ut en faktureringsavgift per faktura. Felaktigheter i en faktura från IT-Hantverkarna måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot IT-Hantverkarna.
Produkterna förblir IT-Hantverkarnas egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har IT-Hantverkarna rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

4. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos IT-Hantverkarna accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

5. Återköp

IT-Hantverkarna accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Vid önskemål om återköp ska kunden kontakta IT-Hantverkarna.

Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos IT-Hantverkarna eller faktureras separat.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

6. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till IT-Hantverkarna. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och IT-Hantverkarna.

7. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till IT-Hantverkarna, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. IT-hantverkarna förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

8. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. IT-Hantverkarna lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

9. Ansvar

Föreligger fel som IT-Hantverkarna ansvarar för åtar sig IT-Hantverkarna att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. IT-Hantverkarna har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

IT-Hantverkarna är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i IT-Hantverkarnas sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av IT-Hantverkarna eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av IT-Hantverkarna.

IT-Hantverkarnas ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot IT-Hantverkarna med anledning av fel. IT-Hantverkarna ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller (ii) förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för IT-Hantverkarna gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av IT-Hantverkarnas anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

10. Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar IT-Hantverkarna inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

11. Särskilt för molntjänster

Vid köp av molntjänster hänvisar IT-Hantverkarna kunden till respektive rättighetsägares onlineprenumerationsavtal eller respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.